BYE BYE Trans Fat: จะใช้ชีวิตอย่างไร ถ้าไม่มีทรานส์

ข่าวดีข่าวใหญ่ที่ผ่านมาของคนเฮลตี้ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คือกระทรวงสาธารณสุขประกาศห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายไขมันทรานส์ (Trans Fat) ในประเทศไทย ภายใน »